Dla rodziców
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

„Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu” wprowadzone zarządzeniem Dyrektora, obowiązujące od 15 lutego 2024 r.

POBIERZ

WIZJA PACÓWKI

Jesteśmy placówką o zasięgu ponadregionalnym, zapewniającą edukację na wszystkich etapach kształcenia, realizującą zajęcia rewalidacyjne oraz zapewniającą całodobową opiekę w grupach wychowawczych dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, w normie intelektualnej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W podejmowanych działaniach dydaktycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych korzystamy nie tylko ze sprawdzonych metod i programów, ale także tworzymy i dostosowujemy programy i metody adekwatnie do potrzeb i możliwości naszych uczniów/wychowanków. Angażujemy środowisko rodzinne naszych uczniów/wychowanków oraz środowisko lokalne w podejmowane przez nas działania edukacyjne, rewalidacyjne i wychowawcze.

MISJA PLACÓWKI

Naczelne zadania naszego Ośrodka to:

tworzenie uczniom i wychowankom niepełnosprawnym warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego, wyposażanie uczniów i wychowanków niepełnosprawnych w wiadomości i umiejętności, które pozwolą im w miarę niezależnie i godnie funkcjonować w społeczeństwie.

Zadania te realizujemy poprzez:

 • poszanowanie praw dziecka i ucznia,
 • wspieranie rozwoju dziecka już od momentu zdiagnozowania jego niepełnosprawności,
 • tworzenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, opartego na wielospecjalistycznej ocenie poziomu jego funkcjonowania,
 • tworzenie bezpiecznych warunków pobytu w grupie wychowawczej, zbliżonych do pozytywnego środowiska rodzinnego,
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom dziecka,
 • uczestniczenie podopiecznych w różnych formach życia społecznego,
 • wspieranie rodziców i opiekunów prawnych w pokonywaniu trudności wynikających
  z niepełnosprawności dziecka,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej placówki.
HISTORIA OŚRODKA
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Radomiu, w którego składzie uwzględniono początkowo przedszkole, szkołę podstawową oraz internat, utworzono decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 17 grudnia 1990 roku. Inicjatorem powstania placówki było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu. Całość mieściła się w małym, parterowym budynku uzyskanym nieodpłatnie od Garbarni Radomskich przez Stowarzyszenie. Uroczyste otwarcie Ośrodka miało miejsce 11 lutego 1991 roku.
Była to pierwsza w Polsce placówka zapewniająca opiekę i edukację dzieciom niewidomym z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Posiadała wówczas 7 uczniów, 9 nauczycieli w szkole i 6 w internacie.
Wraz z napływem uczniów i rozwojem placówki, zmieniła się też jej nazwa na Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. 18 listopada 2003 roku, z udziałem księdza Prymasa Józefa Glempa, odbyło się uroczyste nadanie Ośrodkowi imienia księdza Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Od czasu powstania placówką kierowali dyrektorzy: mgr Anna Szczepańska (1991) i mgr Zbigniew Pałka (1991 – 2001), a od 2001 roku funkcję tę pełni mgr Norbert Barszczewski.
NASZA OFERTA

Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży:

 • wymagających stosowania specjalnych oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność sprzężoną, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzm, w tym zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualną
  w stopniu głębokim,
 • niemogących uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania z powodu posiadanej niepełnosprawności.
W skład Ośrodka wchodzą:
 • Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Dysfunkcją Wzroku,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami przedszkolnymi,
 • Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Grupy wychowawcze (internat),
 • Pracownia Rehabilitacji Medycznej.
BAZA LOKALOWA

Ośrodek mieści się w kompleksie czterech połączonych ze sobą budynków – parterowego i trzech 2-piętrowych. W najstarszym, parterowym budynku, zajmują miejsce grupy wychowawcze oraz gabinet pielęgniarski z izolatką. Budynek ten posiada trzy skrzydła (internaty), między którymi usytuowane są place zabaw  i park orientacji przestrzennej. Każde skrzydło posiada sypialnie, garderoby, łazienki i świetlice.  Najstarszy 2-piętrowy budynek zajmują pomieszczenia szkolne: dwie sale gimnastyczne, basen rehabilitacyjny wraz z szatniami, pracownie, gabinety i sale do terapii specjalistycznych, gabinet pedagoga i psychologa oraz sala konferencyjna i toalety.

Pozostałe dwa piętrowe budynki zostały oddane do użytku w 2011 roku. W jednym z nich, zwanym administracyjnym, mieszczą się gabinety i sale Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, gabinety dyrektorów i kierowników, sekretariat, księgowość, pomieszczenia Stowarzyszenia „Nadzieja” oraz mała sala konferencyjna.

W drugim, techniczno–administracyjnym, znajdują się: kuchnia i stołówka, magazyny, pralnia z suszarnią, biblioteka z czytelnią, gabinet orientacji przestrzennej i dział zaopatrzenia. Przy wejściu do Ośrodka usytuowana jest portiernia oraz szatnie dla podopiecznych PWWR, dzieci ze szkoły i grup wychowawczych oraz dla wolontariuszy.

Cały obiekt jest przystosowany do bezpiecznego i swobodnego poruszania się niewidomych, słabo widzących i niepełnosprawnych ruchowo – wokół budynku są podjazdy dla wózków inwalidzkich, piętrowe budynki wyposażone są w przestronne windy, w pomieszczeniach nie ma progów. Korytarze szkoły i skrzydeł internatu, duża ilość pracowni oraz gabinet pielęgniarki, stołówka i portiernia wyposażone są w telefony do komunikacji wewnętrznej i rozmów rodziców z dziećmi (w wyznaczonych porach pracy grup wychowawczych).
Otoczenie obiektu, korytarze na parterze, szatnie i stołówka są całodobowo monitorowane.

DOKUMENTY
GODZINY PRACY:

PSYCHOLOG
Poniedziałek 09:35-14:35
Wtorek 14:15-15:15
Środa 08:00-12:00
Czwartek 08:00 – 9:00    11:00-14:00
Piątek 10:15-16:15

PEDAGOG
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 08:00-12:45
Środa 12:30-16:30
Czwartek 08:00-09:40   11:25 – 13:00
Piątek 10:00-14:00

LOGOPEDA
Poniedziałek 8:00-14:00
Wtorek 8:00-12:00
Środa 8:00-10:30
Czwartek 12:30-16:30
Piątek 10:30-14:00

ŚWIETLICA SZKOLNA
Poniedziałek 06:30-16:30
Wtorek 06:30-16:30 
Środa 06:30-16:30
Czwartek 06:30-16:30
Piątek 06:30-16:30

BIBLIOTEKA
Poniedziałek 10:15-15:15
Wtorek 08:15-13:45
Środa 10:15-15:15
Czwartek 12:15-17:15
Piątek 08:15-13:45

GABINET PIELĘGNIARSKI
Poniedziałek 07:00-18:00
Wtorek 07:00-18:00
Środa 07:00-18:00
Czwartek 07:00-18:00
Piątek 07:00-18:00

Numer rachunku bankowego do opłat za wyżywienie uczniów:

76 1020 1026 0000 1802 0233 3961 

Numer rachunku bankowego do opłat za leki oraz na darowizny na rzecz SOSW:
02 1020 1026 0000 1102 0233 3987

RADA RODZICÓW

W Ośrodku działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Ośrodka, organu prowadzącego Ośrodek oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących placówki.

PRZYDATNE LINKI

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu  – https://nadziejaradom.org/
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu – uprawnienia do ulg  – http://www.mzdik.radom.pl/index.php?id=160
Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością – http://www.radom.pl/page/6227,karta-rodziny-osoby-z-niepelnosprawnoscia.html
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – https://www.pfron.org.pl/
Polski Związek Niewidomych – https://pzn.org.pl/
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – http://tpg.org.pl/
Karta Osób Niepełnosprawnych – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19970500475
Ustawa Prawo Oświatowe – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
Konwencja o Prawach Dziecka – https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka
Kuratorium Oświaty w Warszawie – http://www.kuratorium.waw.pl/
Samorząd Województwa Mazowieckiego – http://www.mazovia.pl/