O nas
WIZJA PLACÓWKI

Jesteśmy placówką o zasięgu ponadregionalnym, zapewniającą edukację na wszystkich etapach kształcenia, realizującą zajęcia rewalidacyjne oraz zapewniającą całodobową opiekę w grupach wychowawczych dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, w normie intelektualnej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W podejmowanych działaniach dydaktycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych korzystamy nie tylko ze sprawdzonych metod i programów, ale także tworzymy i dostosowujemy programy i metody adekwatnie do potrzeb i możliwości naszych uczniów/wychowanków. Angażujemy środowisko rodzinne naszych uczniów/wychowanków oraz środowisko lokalne w podejmowane przez nas działania edukacyjne, rewalidacyjne i wychowawcze.

MISJA PLACÓWKI
Naczelne zadania naszego Ośrodka to:

tworzenie uczniom i wychowankom niepełnosprawnym warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego, wyposażanie uczniów i wychowanków niepełnosprawnych w wiadomości i umiejętności, które pozwolą im w miarę niezależnie i godnie funkcjonować w społeczeństwie.

Zadania te realizujemy poprzez:
 • poszanowanie praw dziecka i ucznia,
 • wspieranie rozwoju dziecka już od momentu zdiagnozowania jego niepełnosprawności,
 • tworzenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, opartego na wielospecjalistycznej ocenie poziomu jego funkcjonowania,
 • tworzenie bezpiecznych warunków pobytu w grupie wychowawczej, zbliżonych do pozytywnego środowiska rodzinnego,
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom dziecka,
 • uczestniczenie podopiecznych w różnych formach życia społecznego,
 • wspieranie rodziców i opiekunów prawnych w pokonywaniu trudności wynikających
  z niepełnosprawności dziecka,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej placówki.
NASZA OFERTA
Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży:
 • wymagających stosowania specjalnych oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność sprzężoną, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzm, w tym zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualną
  w stopniu głębokim,
 • niemogących uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania z powodu posiadanej niepełnosprawności.
W skład Ośrodka wchodzą:
 • Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Dysfunkcją Wzroku,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami przedszkolnymi,
 • Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Grupy wychowawcze (internat),
 • Pracownia Rehabilitacji Medycznej.
Historia Ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Radomiu, w którego składzie uwzględniono początkowo przedszkole, szkołę podstawową oraz internat, utworzono decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 17 grudnia 1990 roku. Inicjatorem powstania placówki było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu. Całość mieściła się w małym, parterowym budynku uzyskanym nieodpłatnie od Garbarni Radomskich przez Stowarzyszenie. Uroczyste otwarcie Ośrodka miało miejsce 11 lutego 1991 roku.

Była to pierwsza w Polsce placówka zapewniająca opiekę i edukację dzieciom niewidomym z dodatkowymi niepełnosprawnościami.
Posiadała wówczas 7 uczniów, 9 nauczycieli w szkole i 6 w internacie.

Wraz z napływem uczniów i rozwojem placówki, zmieniła się też jej nazwa na Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. 18 listopada 2003 roku, z udziałem księdza Prymasa Józefa Glempa, odbyło się uroczyste nadanie Ośrodkowi imienia księdza Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Od czasu powstania placówką kierowali dyrektorzy: mgr Anna Szczepańska (1991) i mgr Zbigniew Pałka (1991 – 2001), a od 2001 roku funkcję tę pełni mgr Norbert Barszczewski.

Baza lokalowa

Ośrodek mieści się w kompleksie czterech połączonych ze sobą budynków – parterowego i trzech 2-piętrowych. W najstarszym, parterowym budynku, zajmują miejsce grupy wychowawcze oraz gabinet pielęgniarski z izolatką. Budynek ten posiada trzy skrzydła (internaty), między którymi usytuowane są place zabaw  i park orientacji przestrzennej. Każde skrzydło posiada sypialnie, garderoby, łazienki i świetlice.  Najstarszy 2-piętrowy budynek zajmują pomieszczenia szkolne: dwie sale gimnastyczne, basen rehabilitacyjny wraz z szatniami, pracownie, gabinety i sale do terapii specjalistycznych, gabinet pedagoga i psychologa oraz sala konferencyjna i toalety.

Pozostałe dwa piętrowe budynki zostały oddane do użytku w 2011 roku. W jednym z nich, zwanym administracyjnym, mieszczą się gabinety i sale Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, gabinety dyrektorów i kierowników, sekretariat, księgowość, pomieszczenia Stowarzyszenia „Nadzieja” oraz mała sala konferencyjna.

W drugim, techniczno–administracyjnym, znajdują się: kuchnia i stołówka, magazyny, pralnia z suszarnią, biblioteka z czytelnią, gabinet orientacji przestrzennej i dział zaopatrzenia. Przy wejściu do Ośrodka usytuowana jest portiernia oraz szatnie dla podopiecznych PWWR, dzieci ze szkoły i grup wychowawczych oraz dla wolontariuszy.

Cały obiekt jest przystosowany do bezpiecznego i swobodnego poruszania się niewidomych, słabo widzących i niepełnosprawnych ruchowo – wokół budynku są podjazdy dla wózków inwalidzkich, piętrowe budynki wyposażone są w przestronne windy, w pomieszczeniach nie ma progów. Korytarze szkoły i skrzydeł internatu, duża ilość pracowni oraz gabinet pielęgniarki, stołówka i portiernia wyposażone są w telefony do komunikacji wewnętrznej i rozmów rodziców z dziećmi (w wyznaczonych porach pracy grup wychowawczych).
Otoczenie obiektu, korytarze na parterze, szatnie i stołówka są całodobowo monitorowane.

Close Menu
Font Resize