RODO i deklaracja dostępności

RODO

 • Polityka prywatności – pobierz
 • Wniosek o dostęp do danych osobowych – pobierz
 • Wniosek o sprostowanie danych osobowych – pobierz
 • Wniosek o usunięcie danych osobowych – pobierz
 • Wniosek o ograniczenie przetwarzania – pobierz
 • Wniosek o przenoszenie danych – pobierz
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych – pobierz
Wstęp do deklaracji dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo – skany,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Strona internetowa szkoły spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dla strony https://testsos.twojprogramista.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet InclusionInitiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa https://testsos.twojprogramista.pl spełnia wymagania w 99.66%.
 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Tomasz Marek, adres poczty elektronicznej poczta@soswradom.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 384-79-24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek mieści się w kompleksie czterech połączonych ze sobą budynków – parterowego i trzech 2-piętrowych. W najstarszym, parterowym budynku, zajmują miejsce grupy wychowawcze oraz gabinet pielęgniarski z izolatką. Budynek ten posiada trzy skrzydła (internaty), między którymi usytuowane są place zabaw  i park orientacji przestrzennej. Każde skrzydło posiada sypialnie, garderoby, łazienki i świetlice.  Najstarszy 2-piętrowy budynek zajmują pomieszczenia szkolne: dwie sale gimnastyczne, basen rehabilitacyjny wraz z szatniami, pracownie, gabinety i sale do terapii specjalistycznych, gabinet pedagoga i psychologa oraz sala konferencyjna i toalety.

Pozostałe dwa piętrowe budynki zostały oddane do użytku w 2011 roku. W jednym z nich, zwanym administracyjnym, mieszczą się gabinety i sale Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, gabinety dyrektorów i kierowników, sekretariat, księgowość, pomieszczenia Stowarzyszenia „Nadzieja” oraz mała sala konferencyjna.

W drugim, techniczno–administracyjnym, znajdują się: kuchnia i stołówka, magazyny, pralnia z suszarnią, biblioteka z czytelnią, gabinet orientacji przestrzennej i dział zaopatrzenia. Przy wejściu do Ośrodka usytuowana jest portiernia oraz szatnie dla podopiecznych PWWR, dzieci ze szkoły i grup wychowawczych oraz dla wolontariuszy.

Cały obiekt jest przystosowany do bezpiecznego i swobodnego poruszania się niewidomych, słabo widzących i niepełnosprawnych ruchowo – wokół budynku są podjazdy dla wózków inwalidzkich, piętrowe budynki wyposażone są w przestronne windy, w pomieszczeniach nie ma progów. Korytarze szkoły i skrzydeł internatu, duża ilość pracowni oraz gabinet pielęgniarki, stołówka i portiernia wyposażone są w telefony do komunikacji wewnętrznej i rozmów rodziców z dziećmi (w wyznaczonych porach pracy grup wychowawczych).
Otoczenie obiektu, korytarze na parterze, szatnie i stołówka są całodobowo monitorowane.