RODO i deklaracja dostępności

Polityka prywatności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami , informujemy o sposobach przetwarzania danych osobowych wynikających z treści przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o związanych z tym prawach osób, których dane dotyczą.

Kto jest Administratorem danych Osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu ul. Struga 86

Z kim należy się kontaktować w sprawach o ochronie danych osobowych?
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych . Kontakt z Inspektorem za pomocą e maila: iod@ckziu.radom.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 048 384 79 24.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Pozyskane dane osobowe są przetwarzane w różnych celach. W zależności od celu przetwarzania, mogą być różne zastosowane sposoby zbierania danych, różne podstawy prawne przetwarzania (w tym wykorzystywania i ujawniania) oraz różne okresy przechowywania danych.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
Polityka prywatności ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których jest administratorem danych i przetwarza dane osobowe; pozyskując je od osoby , której dane dotyczą lub w przypadkach kiedy dane osobowe pozyskał z innych źródeł. SOSW dla Dzieci Niewidzących i Słabo Widzących spełnia obowiązek informacyjny w obu przypadkach zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

W oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących przetwarza dane osobowe w celach niezbędnych do:

 • realizacji wykonania umowy ,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SOSW lub przez osobę trzecią lub gdy osoba uprzednio poinformowana o zamierzonym celu przetwarzania jej danych osobowych i dobrowolnie wyraziła na to zgodę.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących przetwarza dane osobowe dzieci, rodziców , opiekunów prawnych z formularzy rekrutacyjnych, kandydatów do pracy, emerytów i członków ich rodzin, kontrahentów( zleceniobiorców), wolontariuszy, stażystów, który jest uprawiony do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Polityka plików cookies

Pliki cookies – ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową

Pliki cookies mogą być stosowane w celu:

 • dostosowania zawartości stron WWW do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (np. Panel klienta home.pl, Poczta home.pl),
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Jak zablokować ciasteczka – wyłączenie stosowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z niektórych usług w ramach serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania „cookies” nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym — z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Jak wyczyścić pliki cookies w przeglądarce?
Informację jak wyczyścić cookies / pamięć podręczną w przeglądarce znajdziemy w systemie pomocy każdej przeglądarki.

Jak włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce?

Instrukcja włączania lub wyłączania obsługi plików cookie w odpowiedniej przeglądarce znajdziemy w systemie pomocy.

Jak długo Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących będzie przetwarzał dane osobowe .
Przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. W obowiązujących procedurach, instrukcjach związanych z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących okresu przechowywania danych SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących określa, że nie wolno przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. W zależności, kiedy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu ustania (przedawnienie roszczeń w umowach cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwu osoby, której dane dotyczą dalszemu przetwarzaniu. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (przepis podatkowy)okresy przetwarzania tych danych określają te przepisy.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 • Dostęp do danych osobowych – SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących jako administrator przechowuje dane osobowe, a każda osoba fizyczna ma prawo dostęp do tych danych.
 • Zmiana danych osobowych – zmiany swoich danych osobowych, które przetwarza SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących można dokonać poprzez kontakt osobisty w sekretariacie.
 • Wycofanie zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, osoba fizyczna może w dowolnym momencie wycofać tę zgodę, wysyłając informację na wskazany adres podany w formularzu zgody lub na wskazany adres e- mailowy Ośrodka: sekretariat@soswradom.pl

Ograniczenie przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne , których dane dotyczą mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególna sytuację, chyba, że przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych tylko gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację, której dane dotyczą,
 • dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym są profilowane dla tego celu.

Osoba fizyczna może żądać ograniczenie przetwarzania jej danych osobowych gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwiła się usunięciu tych danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania
 • dane już nie są potrzebna administratorowi do celów jakie pierwotnie zostały zebrane, a są potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia roszczeń.

Usunięcie danych osobowych
Z prawa do usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym ) może skorzystać osoba fizyczna tylko wtedy gdy :

 •  wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe musza zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Wszystkie prawa, które dotyczą osób są realizowane przez sekretariat Ośrodka wysyłając maila na adres : sekretariat@sosradom.pl
Wszystkie zapytania odnośnie polityki i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz skarg dotyczących kwestii ochrony danych osobowych należy kierować na adres : sekretariat@soswradom.pl lub wnieść skargę do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Polityka prywatności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących będzie aktualizowana w sytuacjach, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych .
Dokument został wprowadzony dnia 01/04/2022.

Wstęp do deklaracji dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo – skany,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Strona internetowa szkoły spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dla strony https://soswradom.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet InclusionInitiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa https://soswradom.pl spełnia wymagania w 99.66%.
 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Tomasz Marek, adres poczty elektronicznej poczta@soswradom.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 384-79-24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek mieści się w kompleksie czterech połączonych ze sobą budynków – parterowego i trzech 2-piętrowych. W najstarszym, parterowym budynku, zajmują miejsce grupy wychowawcze oraz gabinet pielęgniarski z izolatką. Budynek ten posiada trzy skrzydła (internaty), między którymi usytuowane są place zabaw  i park orientacji przestrzennej. Każde skrzydło posiada sypialnie, garderoby, łazienki i świetlice.  Najstarszy 2-piętrowy budynek zajmują pomieszczenia szkolne: dwie sale gimnastyczne, basen rehabilitacyjny wraz z szatniami, pracownie, gabinety i sale do terapii specjalistycznych, gabinet pedagoga i psychologa oraz sala konferencyjna i toalety.

Pozostałe dwa piętrowe budynki zostały oddane do użytku w 2011 roku. W jednym z nich, zwanym administracyjnym, mieszczą się gabinety i sale Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, gabinety dyrektorów i kierowników, sekretariat, księgowość, pomieszczenia Stowarzyszenia „Nadzieja” oraz mała sala konferencyjna.

W drugim, techniczno–administracyjnym, znajdują się: kuchnia i stołówka, magazyny, pralnia z suszarnią, biblioteka z czytelnią, gabinet orientacji przestrzennej i dział zaopatrzenia. Przy wejściu do Ośrodka usytuowana jest portiernia oraz szatnie dla podopiecznych PWWR, dzieci ze szkoły i grup wychowawczych oraz dla wolontariuszy.

Cały obiekt jest przystosowany do bezpiecznego i swobodnego poruszania się niewidomych, słabo widzących i niepełnosprawnych ruchowo – wokół budynku są podjazdy dla wózków inwalidzkich, piętrowe budynki wyposażone są w przestronne windy, w pomieszczeniach nie ma progów. Korytarze szkoły i skrzydeł internatu, duża ilość pracowni oraz gabinet pielęgniarki, stołówka i portiernia wyposażone są w telefony do komunikacji wewnętrznej i rozmów rodziców z dziećmi (w wyznaczonych porach pracy grup wychowawczych).
Otoczenie obiektu, korytarze na parterze, szatnie i stołówka są całodobowo monitorowane.

Close Menu
Font Resize