UWAGA! W trakcie korzystania z BIP SOSW zachowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z BIP SOSW bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

 


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu,  email: sekretariat@soswradom.pl,
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@ckziu.radom.pl
Cele i podstawy przetwarzania
 • realizacji ustawowych zadań SOSW na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego Rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
 • realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
 • realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 • zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie  zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku dokumentów aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty będą przechowywane przez okres nie dłużej niż trzy miesiące.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa 00-193
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne