Szkoła
Szkoła podstawowa

Celem nauczania w szkole podstawowej jest wyposażenie ucznia w ramach posiadanych przez niego możliwości w takie umiejętności i wiadomości, aby:

 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie z wykorzystaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC;
 • zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 • był zaradny w życiu codziennym oraz miał poczucie własnej godności;
 • mógł uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi członkami danej zbiorowości, przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej indywidualności;
 • rozumiał otaczające go zjawiska społeczne i przyrodnicze;
 • mógł nabywać umiejętności i uczyć się czynności przydatnych w przyszłym dorosłym życiu;
 • posiadał rzeczywisty obraz samego siebie w oparciu o pozytywne poczucie własnej wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron.

 

Szkoła podstawowa realizuje zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Edukacja uczniów prowadzona jest na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych i realizowanych przez zespół nauczycieli
i specjalistów w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia oraz podstawę programową.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział (klasa), którym opiekuje się nauczyciel wychowawca. O doborze do oddziału decydują potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.
W szkole podstawowej prowadzone są zajęcia edukacyjne (funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne, religia lub etyka) oraz rewalidacyjne.

Szkoła Przysposabiająca do pracy

Szkoła przysposabiająca do pracy jest trzyletnią szkołą ponadpodstawową, realizującą cele i zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Celem nauczania w szkole przysposabiającej do pracy jest utrwalanie i poszerzanie zakresu zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości przez:

 • rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów;
 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;
 • rozwijanie umiejętności dbania o zdrowie własne i innych osób;
 • uświadamianie istnienia konsekwencji swoich działań;
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami;
 • stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego;
 • przygotowanie do wykonywania indywidualnie i zespołowo różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia;
 • kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy;
 • rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;
 • wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, którym opiekuje się nauczyciel wychowawca. O doborze do oddziału decydują potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. Nauczanie opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, ustalonych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, przy uwzględnieniu diagnozy i wniosków sformułowanych na jej podstawie oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W szkole przysposabiającej do pracy prowadzone są zajęcia edukacyjne (funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy, wychowanie fizyczne, religia lub etyka) oraz zajęcia rewalidacyjne.

Absolwenci szkoły otrzymują dokumenty potwierdzające jej ukończenie.

Oddziały Rewalidacyjno - Wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Celem tych zajęć jest wspomaganie rozwoju, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, organizowanych we współpracy z rodzicami. Praca opiera się na indywidualnych programach rewalidacyjno-wychowawczych opracowywanych na podstawie diagnozy, zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika.

Zajęcia obejmują w szczególności:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika; kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika;
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
 • wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia;
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.