Przedszkole

Celem wychowania przedszkolnego prowadzonego w oddziałach przedszkolnych jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania-uczenia się.

Oddziały przedszkolne realizują zadania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest na podstawie:

  • programu wychowania przedszkolnego zaproponowanego przez nauczyciela, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i dopuszczonego do użytku przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
  • indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych zgodnie z diagnozą i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia, uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeby, zainteresowania, uzdolnienia, rodzaj niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwania rodziców.

Podstawową jednostką organizacyjną oddziałów przedszkolnych jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w zakresie indywidualnego wspierania rozwoju zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.