Grupy wychowawcze

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami zamieszkującymi w Ośrodku jest grupa wychowawcza. Liczebność dzieci w grupie oraz jej skład osobowy uzależnione są przede wszystkim od stopnia i rodzaju niepełnosprawności poszczególnych dzieci, ale nie bez znaczenia jest również wiek kalendarzowy oraz kompetencje dziecka w zakresie samoobsługi (toaleta, jedzenie, ubieranie się), umiejętności poruszania się, komunikacji i uspołecznienia.

Wychowankowie zamieszkujący w Ośrodku objęci są całodobową opieką wychowawców, dzienną opieką pielęgniarską oraz – w razie potrzeby – podstawową i specjalistyczną opieką lekarską.

W grupach wychowawczych prowadzone są zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne, dostosowane do możliwości psychofizycznych oraz potrzeb poznawczych i zdrowotnych naszych podopiecznych.

Zakwaterowanie wychowanków jest bezpłatne, wychowankowie otrzymują tymczasowe zameldowanie.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani jedynie do pokrywania kosztów wyżywienia, wpłat na tzw. fundusz wychowanka (koszty środków higieny osobistej wychowanków) oraz wyposażenia dziecka w odzież, obuwie i pampersy (jeśli dziecko tego wymaga).