Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących z siedzibą w Radomiu. 

Dane kontaktowe:

  •  e-mail sekretariat: sekretariat@soswradom.pl
  •  e-mail do inspektora ochrony danych: iod@ckziu.radom.pl

Dane osobowe kandydatów:

będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie będą udostępniane innym odbiorcom, będą przechowywane nie dłużej niż miesiące od zakończenia procesu rekrutacji, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić  wzięcie udziału w procesie naboru.

Close Menu
Font Resize